XXI Targi Sprzętu Fotograficznego, Filmowego, Audio-Video oraz Technologii Multimedialnych - Edycja: 2018-04-12 - 2018-04-14

Regulamin konkursu na Facebook'u

REGULAMIN KONKURSU „FILM VIDEO FOTO”
z 10 KWIETNIA 2018 roku

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu „FILM VIDEO FOTO”, zwanego dalej „Konkursem”, jest MIEJSKA ARENA KULTURY I SPORTU SP Z O. O. z siedzibą w Łodzi (94-020) przy al. ks. bp. Władysława Bandurskiego 7, zwana dalej „Organizatorem”.
 1. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób ani w żadnym zakresie sponsorowany, popierany, przeprowadzany, administrowany ani stowarzyszony z serwisem Facebook dostępnym w sieci Internet pod adresem URL: http://www.facebook.com (dalej: „Facebook”) ani z nim związany. W przypadku, gdyby na gruncie polskiego prawa odpowiedzialność za naruszenia niniejszego regulaminu ponosił serwis Facebook w sposób, którego nie da się wyłączyć postanowieniami niniejszego regulaminu, uczestnicy powinni skierować swoje roszczenia do Organizatora, jako podmiotu gwarantującego prawidłowość realizacji Konkursu (por. rozdział III. pkt E regulaminu serwisu Facebook, w zw. z art. 3853 pkt 1. i 2. Kodeksu cywilnego).
 2. „Facebook” jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc. Informacje i dane osobowe podawane przez osobę zgłaszającą udział w Konkursie są informacjami udostępnianymi Administratorowi i Organizatorowi, zgodnie z postanowieniami § 5, a nie Facebookowi.
 3. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym Regulaminem („Regulamin”).
 5. Niniejszy Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne Organizatora w rozumieniu art. 919 i n. Kodeksu Cywilnego.
 1. Konkurs jest przeprowadzany na stronie Targów FILM VIDEO FOTO na Facebooku – serwisie dostępnym w sieci Internet pod adresem URL: www.facebook.com/filmvideofoto (dalej: „Fanpage”) i prowadzonym na podstawie regulaminu usługi „Strony na Facebooku” (URL: https://www.facebook.com/page_guidelines.php).
 2. Tekst niniejszego regulaminu jest dostępny w sieci Internet pod adresem URL: http://www.targi.lodz.pl/targi/324-xxi-targi-sprzetu-fotograficznego-filmowego-audio-video-oraz-technologii-multimedialnych/6456-dla-odwiedzajacych/regulamin-konkursu-na-facebooku/, a hiperłącze do niego jest publikowane przy poście konkursowym, o którym mowa w § 3 ust. 3.

§ 2

UCZESTNICY

 1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 2. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) – z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 poniżej – może być osoba fizyczna, która:
  1. ukończyła 18 rok życia;
  2. posiada przynajmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
  3. posiada dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość;
  4. posiada utworzone i zarejestrowane konto użytkownika na Facebooku (dalej: „Profil”) – zgodnie z regulaminem Facebooka (URL: https://www.facebook.com/legal/terms);
  5. spełni warunki, o których mowa w § 3 ust. 2.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, współpracownicy lub przedstawiciele Organizatora, Administratora, ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się na potrzeby Konkursu: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców współmałżonka oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

§ 3

CZAS I WARUNKI KONKURSU

     

 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 10.04.2018 roku w momencie publikacji postu konkursowego i trwa do dnia 12.04.2018 roku do godziny 10.00, przez co rozumie się moment, do którego Uczestnicy mają prawo zgłaszać Odpowiedź Na zadanie konkursowe określoną w ust. 4 poniżej.
 1. Warunkami uczestnictwa w Konkursie są łącznie:
  1. wykonanie zadania konkursowego, o którym mowa w ust. 4 poniżej;
  2. zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowanie go;
  3. udzielenie zgód i przesłanie Organizatorowi informacji, oświadczeń i danych – zgodnie z postanowieniami ust. 6, 7 i 8 poniżej oraz § 4 ust. 8.
 2. Organizator publikuje na Fanpage’u zadanie konkursowe przy użyciu funkcji „Status” udostępnianej przez Facebook (tzw. post) (dalej: „Pytanie Konkursowe”). Zadanie Konkursowe zostanie opublikowane we wtorek 10 kwietnia 2018 roku. W treści Zadania Konkursowego Organizator publikuje również hiperłącze do adresu URL niniejszego Regulaminu (§ 1 ust. 6).
 3. Zadanie konkursowe polega na opublikowaniu komentarza pod postem konkursowym przy pomocy funkcjonalności „Dodaj komentarz” („Napisz komentarz”) udostępnianej przez Facebook (dalej: „Odpowiedź Konkursowa”). Dodając komentarz należy udzielić odpowiedzi na pytanie konkursowe, które brzmi: „Uzasadnij dlaczego Właśnie Ty powinieneś otrzymać zaproszenie na Targi Film Video Foto 2018?” Odpowiedź Konkursowa powinna być opublikowana przez Uczestnika do czwartku 12 kwietnia 2018 roku do godz. 10.00. Odpowiedź na zadanie konkursowe musi mieć formę słowną.
 4. Uczestnik może opublikować tylko 1 (jedną) odpowiedź na zadanie konkursowe w czasie trwania Konkursu. W przypadku opublikowania kilku Odpowiedzi na zadanie konkursowe przez jednego Uczestnika Organizator będzie brać pod uwagę tylko pierwszą Odpowiedź na zadanie konkursowe opublikowaną przez tego Uczestnika. W przypadku edytowania Odpowiedzi na zadanie konkursowe przez Uczestnika, każda edytowana Odpowiedź Konkursowa podlega wykluczeniu z Konkursu.
 5. Opublikowanie Odpowiedzi na zadanie konkursowe jest równoznaczne z oświadczeniem, że Uczestnik jest wyłącznym twórcą tej Odpowiedzi na zadanie konkursowe i/lub że Uczestnikowi przysługują do niej (jako całości) nieograniczone osobiste i majątkowe prawa autorskie i prawa pokrewne, a także iż Odpowiedź na zadanie konkursowe nie narusza praw autorskich osób trzecich, uprawnień jakiejkolwiek osoby związanych z rozpowszechnianiem jej wizerunku, jest wolna od niedozwolonych zapożyczeń oraz nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Organizatora lub Administratora na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu eksploatacji Odpowiedzi na zadanie konkursowe na polach eksploatacji wymienionych w ust. 7.
 6. Publikując Odpowiedź na zadanie konkursowe, Uczestnik godzi się również i oświadcza, że w przypadku otrzymania nagrody (§ 4) w zamian za tę nagrodę przechodzą na Organizatora, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, wszelkie majątkowe prawa autorskie do Odpowiedzi na zadanie konkursowe. Przeniesienie praw autorskich zachodzi na następujących polach eksploatacji: zwielokrotnianie i utrwalanie dowolną techniką egzemplarzy Odpowiedzi Konkursowej, w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, audiowizualną, techniką cyfrową, użyczanie oraz wprowadzanie do obrotu, tak oryginału, jak i kopii, rozpowszechnianie, w szczególności w sieci Internet, poprzez wprowadzenie do pamięci komputera bez względu na liczbę nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy, publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie, reemitowanie, używanie Odpowiedzi Na zadanie konkursowe w różnych formach wydawniczych i multimedialnych, w tym w reklamach i promocji w telewizji, na nośnikach papierowych, magnetycznych, optycznych i filmowych, publiczne udostępnianie Odpowiedzi Na zadanie konkursowe w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez niego wybranym, wprowadzanie do pamięci komputera. Uczestnik wyraża również zgodę na przeniesienie przez Organizatora tych praw do Odpowiedzi Konkursowej, w całości lub w części, na dowolną stronę trzecią w dowolnym czasie oraz na wykorzystanie Odpowiedzi Na zadanie konkursowe do tworzenia utworów zależnych (modyfikacje i przekształcenia). Organizator nabywa te prawa z chwilą wydania Uczestnikowi nagrody (§ 4) na podstawie art. 921 § 3 kodeksu cywilnego. Uczestnikowi nie przysługuje wynagrodzenie za korzystanie przez jakikolwiek podmiot z Odpowiedzi Na zadanie konkursowe na każdym odrębnym polu eksploatacji.
 7. Publikując Odpowiedź na zadanie konkursowe, Uczestnik wyraża również zgodę na udostępnienie tej odpowiedzi na Fanpage’u (www.facebook.com/pg/filmvideofoto).
 8. Dostarczanie przez Uczestnika w Odpowiedzi na zadanie konkursowe treści o charakterze bezprawnym jest zakazane.
 9. Organizator, z zastrzeżeniem ust. 11 poniżej, wyraźnie zastrzega sobie prawo do, odpowiednio, usunięcia Odpowiedzi na zadanie konkursowe albo uniemożliwienia dostępu do Odpowiedzi na zadanie konkursowe (zgodnie z odpowiednimi funkcjonalnościami udostępnionymi przez Facebook):
  1. w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o jej bezprawnym charakterze;
  2. w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości bądź powzięcia uzasadnionej wątpliwości o tym, iż zawiera ona treści rasistowskie, obrażające innego Uczestnika, wulgarne, pornograficzne lub nieobyczajne, reklamowe, obrażające daną religię lub kulturę, godzące w wizerunek Organizatora, Miejskiej Areny Kultury i Sportu, Administratora lub innych podmiotów z nimi związanych albo też w jakikolwiek inny sposób sprzeczne z zasadami lub normami współżycia społecznego;
  3. z uzasadnionych względów bezpieczeństwa, o ile wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie uczestników, których działaniasą sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:
  1. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
  2. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu osób trzecich;
  3. tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook w celu uniknięcia weryfikacji wieku;
  4. nie spełniają któregokolwiek z wymogów uczestnictwa wskazanych w Regulaminie.
 11. Organizator w sytuacjach, o których mowa w ustępach 10 i 11, niezwłocznie prześle powiadomienie o usunięciu Odpowiedzi Na zadanie konkursowe albo uniemożliwieniu dostępu do Odpowiedzi Na zadanie konkursowe (zgodnie z odpowiednimi funkcjonalnościami udostępnionymi przez Facebook) do Uczestnika za pomocą wiadomości prywatnej na profilu Facebook wraz ze stosownym uzasadnieniem, z wyłączeniem sytuacji gdy Uczestnik nie ma włączonej funkcjonalności „Wiadomość” do kontaktów z osobami (podmiotami) nieznajomymi.

§ 4

NAGRODY i LAUREACI

 1. Uczestnik, który opublikował Odpowiedź na zadanie konkursowe zasługujące, zgodnie z oceną Komisji Konkursowej, na nagrodę zwany jest dalej „Laureatem”.
 2. Nagrodami w Konkursie jest 20 jednoosobowych zaproszeń na Targi Film Video Foto 2018r.
 3. Laureatami konkursu będzie 20-stu uczestników, którzy udzielą najbardziej kreatywnych odpowiedzi.
 4. Organizator powołuje 3-osobową komisję (dalej „Komisja Konkursowa”) w składzie:
 • przedstawiciel Organizatora;
 • przedstawiciel Organizatora;
 • przedstawiciel Organizatora,

która dokonuje oceny Odpowiedzi na zadanie konkursowe opublikowanych zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 3, 4 i 5 oraz czuwa nad prawidłowym przebiegiem Konkursu.

 1. W Konkursie zostanie wyłonionych 20 laureatów, których odpowiedzi na zadanie konkursowe zostanie uznana przez Komisję za najlepsze pod względem estetyki, oryginalności, unikatowości, ciekawości i stylu. Laureaci otrzymają po jednej Nagrodzie.
 2. Nagrodę otrzymuje Laureat, z tym zastrzeżeniem, iż jeżeli przed odbiorem nagrody nastąpiły okoliczności, o których mowa w § 3 ust. 9 i 10, wówczas ponownie odpowiednio stosuje się procedurę określoną w ust. 5 powyżej.
 3. Jeśli z jakiejkolwiek przyczyny którykolwiek laureat dobrowolnie zrezygnuje z odbioru nagrody i powiadomi o tym organizatora konkursu, komisja konkursowa ma prawo do wyłonienia nowego laureata przy zastosowaniu postanowień, o jakich mowa w § 4 ust. 4.
 1. Informacja o Laureatach, wraz z podaniem ich imienia i nazwiska lub pseudonimu (§5 ust. 5 Regulaminu), zostanie opublikowana przez Organizatora na Fanpage’u przy użyciu funkcjonalności „Status” udostępnianej przez Facebook (tzw. post) nie później niż w dniu 12 kwietnia do godziny 13.00. Laureat zostanie poproszony o przesłanie wiadomości prywatnej, w odpowiedzi na którą zostanie poproszony o podanie i przesłanie na wskazany przez Organizatora adres e-mail swoich danych celem identyfikacji i które są niezbędne do odbioru nagród tj.
  1. imię i nazwisko,
  2. adres zamieszkania,
  3. e-mail,
  4. telefon,

Przekazanie przez Laureatów swojego numeru telefonu oraz adresu e-mail jest niezbędne w celu nawiązania kontaktu z Laureatów w celu wydania nagrody.

 1. Przesłanie danych, o których mowa w ust. 8 powyżej na adres e-mail podany przez Organizatora jest warunkiem dokonania odbioru nagrody, zgodnie z ust. 10 poniżej. Niepodanie danych lub podanie nieprawdziwych danych, o których mowa w ustępie poprzedzającym, a także nieotrzymanie od Laureata wiadomości prywatnej na Fanpage skutkuje utratą przez Laureata prawa do nagrody.
 2. Nagrodę będzie można odebrać po ogłoszeniu wyników Konkursu (tj. od dnia 12 kwietnia 2018 od godz. 13.00 do dnia 14 kwietnia do godziny 12.00, po spełnieniu warunków określonych w §4 ust. 8 oraz za okazaniem przez Laureata dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego jego tożsamość oraz fakt ukończenia 18. roku życia. Nagrodę należy odebrać w Biurze Organizacyjnym Targów FILM VIDEO FOTO (hala Expo-Łódź,
  al. Politechniki 4, Łódź) do 14 kwietnia, do godz. 12.00. Po tym terminie nagroda nie będą podlegać wydaniu.
 3. Z wydania nagrody spisuje się protokół odbioru.

§ 5

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest MIEJSKA ARENA KULTURY I SPORTU SP Z O.O. z siedzibą w Łodzi (94-020) przy al. ks. bp. Władysława Bandurskiego 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000331683, o numerze NIP: 7272746177, REGON: 100694548, dalej („Administrator”).
 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (t. j. ).
 3. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystane w celu organizacji Konkursu, w tym w celu podania do wiadomości publicznej imienia i nazwiska (lub pseudonimu) Laureata.
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niezbędne dla potrzeb wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę na opublikowanie (wyświetlanie) jego (i) imienia i (ii) nazwiska lub (iii) pseudonimu – jeśli używa takiego w Profilu na Fanpage’u.
 5. Przy czynności odbioru Nagrody, Laureat może wyrazić pisemną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie adresu e-mail w celu przesyłania drogą elektroniczną materiałów informacyjnych i handlowych, bądź numeru telefonu komórkowego dla celów marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora danych, przy wykorzystaniu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących.
 6. Brak zgody, o której mowa w § 5 ust. 6 powyżej nie wyklucza udziału Uczestnika w Konkursie i odebrania przez niego nagrody.

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin niniejszego Konkursu jest do wglądu w siedzibie Organizatora, na Fanpage
  na Facebooku Targów FILM VIDEO FOTO (www.facebook.com/filmvideofoto) oraz
  na stronie internetowej:
  http://www.targi.lodz.pl/targi/324-xxi-targi-sprzetu-fotograficznego-filmowego-audio-video-oraz-technologii-multimedialnych/6456-dla-odwiedzajacych/regulamin-konkursu-na-facebooku/.
 2. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie oraz potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 3. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
 4. Organizator zapewnia sobie prawo zmiany poszczególnych zapisów niniejszego Regulaminu, a zwłaszcza terminów zakończenia i rozstrzygnięcia Konkursu, jak i prawo odwołania Konkursu w przypadku zdarzeń niezależnych od Organizatora.
 5. Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu,
  a w szczególności niepodanie danych, podanie nieprawdziwych danych, złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów prawa w związku z uczestnictwem w Konkursie upoważnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika z Konkursu oraz powoduje utratę prawa do nagrody, nawet w przypadku spełnienia innych wymagań przewidzianych postanowieniami niniejszego Regulaminu.


Bądź na bieżąco - zapisz się do newslettera!

Włącz swój javascript, aby przesłać ten formularz