II Forum Inwestorów i Eksporterów

II Forum Inwestorów i Eksporterów

II Forum Inwestorów i Eksporterów.
W centrum Polski, w centrum Europy.

23 listopada 2016 r.

 

Temat przewodni Forum:
Logistyka i  jej wpływ na internacjonalizację przedsiębiorstw.

 

Forum Inwestorów i Eksporterów jest wydarzeniem cyklicznym, planowanym do realizacji w dłuższym okresie czasu. Forum organizowane będzie w Łodzi po raz drugi. Organizatorem II edycji są Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka Targowa Sp. z o.o., a partnerem merytorycznym jest Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Z uwagi na sukces i zapotrzebowanie, jakie wyrażali uczestnicy pierwszej edycji, postanowiliśmy kontynuować realizację projektu zapoczątkowanego w 2015 r. przez Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, w tym roku - jako wydarzenia współtowarzyszącego Targom Logistyki Magazynowej INTRALOMAG, które odbędą się w dniach 23-24 listopada br.

Tematem wiodącym II edycji FIiE będą zagadnienia dotyczące logistyki, ich wpływu na internacjonalizację przedsiębiorstw i wzrost aktywności polskich firm na rynkach zagranicznych. Tym samym organizatorzy FIiE chcą pokazać logistykę jako jeden z instrumentów stymulujących wzrost eksportu. Ponadto uczestnicy wydarzenia będą podejmować tematykę zwiększenia poziomu inwestycji zagranicznych związanych z tą branżą poprzez podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej polskich regionów. Forum jest wydarzeniem otwartym dla przedsiębiorców z kraju i zagranicy, w którym uczestnictwo jest bezpłatne.

Oczekiwanym efektem projektu jest podniesienie świadomości uczestników Forum o znaczeniu rozwoju sektora logistycznego dla wzrostu bezpośrednich inwestycji zagranicznych, a co za tym idzie – poprawy konkurencyjności i wizerunku regionów, zarówno w skali krajowej, jak i międzynarodowej (w odniesieniu do przedstawicieli administracji samorządowej), jak i dla wzrostu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw (w stosunku do eksporterów i firm o potencjale eksportowym). Forum będzie doskonałą okazją do międzysektorowych spotkań i interesujących dyskusji na ten temat w gronie profesjonalistów oraz do bezpośrednich kontaktów z panelistami, ekspertami i konsultantami.

FIiE stworzy ponadto platformę do nawiązania kontaktów biznesowych pomiędzy potencjalnymi inwestorami a jednostkami samorządowymi posiadającymi w swojej ofercie tereny inwestycyjne, a także pomiędzy eksporterami a importerami jako potencjalnymi partnerami biznesowymi. Udział w wydarzeniu i bezpośredni kontakt z przedstawicielami interesujących firm czy instytucji pozwoli uczestnikom na zdobycie cennych kontaktów przydatnych w działalności eksportowej czy proinwestycyjnej oraz na rozszerzenie sieci biznesowej, co pozytywnie wpłynie na poprawę konkurencyjności przedsiębiorstw i całych regionu, zarówno w skali krajowej, jak i międzynarodowej. Spodziewanym efektem Forum jest również wzajemny wzrost zaufania do partnerów biznesowych i instytucjonalnych.

Wydarzenie będzie miało charakter międzynarodowy - do udziału w II Forum Inwestorów i Eksporterów zostaną zaproszone delegacje zagraniczne i krajowe reprezentujące regiony, miasta, jednostki samorządu terytorialnego, inwestorzy oraz przedstawiciele krajowego i zagranicznego biznesu, m.in. Klastra Transportowo-Logistycznego w Walonii oraz przedstawiciele korporacji logistycznych z Amsterdamu, Luksemburga i Hamburga.

Forum wychodzi naprzeciw działaniom realizowanym przez Ministerstwo Rozwoju w obszarze umiędzynarodawiania polskich przedsiębiorstw oraz wzrostu bezpośrednich inwestycji zagranicznych, zwłaszcza tym zamieszczonym w "Planie na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”. Program FIIE będzie bowiem poruszał zagadnienia ważne dla firm planujących ekspansję zagraniczną zarówno na rynkach europejskich, jak i pozaeuropejskich. Omawiane będą także kwestie związane z modernizacją korytarzy transportowych, która pozwoli jeszcze bardziej uatrakcyjnić ofertę Polski jako bardzo dobrego miejsca w Europie pod względem lokowania inwestycji logistycznych.

W I edycji FIiE udział wzięło około 460 uczestników, w II edycji planowany jest udział 300 – 500 uczestników.

Organizatorzy:
Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka Targowa Sp. z o.o.
Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

coie promuje odzkie

Agenda
http://www.targi.lodz.pl/targi/302-targi-logistyki-magazynowej-intralogmag2016/5498-zakup-bilet/ii-forum-inwestorow-i-eksporterow/agenda-ii-forum-importera-i-eksportera/