Regulamin sprzedaży biletów i rejestracji zaproszeń poprzez moduł  sprzedaży  zamieszczony w serwisie  http://www.targi.lodz.pl.

§1

 1. Właścicielem serwisu http://www.targi.lodz.pl (zwanym dalej Serwisem) jest Miejska Arena Kultury i Sportu  Sp. z o.o. (zwane dalej MAKiS) 
 2. Serwis jest serwisem informacyjno-usługowym służącym do zamieszczania aktualnych informacji o wydarzeniach organizowanych przez  MAKiS oraz do sprzedaży biletów oferowanych przez  MAKiS i rejestracji zaproszeń na wydarzenia organizowane przez  MAKiS  poprzez moduł sprzedaży.
 3. Użytkownikiem modułu sprzedaży zamieszczonego w Serwisie może być każda osoba, która dokona rejestracji. Użytkownikiem może być zarówno przedsiębiorca, dokonujący zakupu w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, jak i osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument).
 4. Niniejszy regulamin ma zastosowanie do wszystkich usług świadczonych w Module sprzedaży zamieszczonym w Serwisie, chyba, że w treści regulaminu zastrzeżono odmiennie.

§2

 1. Osoba, która chce korzystać z Modułu sprzedaży zamieszczonego w Serwisie powinna każdorazowo wprowadzać dane do formularza rejestracyjnego – zgodnie z rubrykami formularza, wypełnić pola w zakresie przekazanych danych osobowych.
 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za podane przez siebie dane, jak również wypełniając formularz oświadcza, że są zgodne z prawdą

§3

 1. Proces zakupu Biletu z wykorzystaniem Serwisu składa się z następujących etapów
  1. wybór imprezy,
  2. wybór biletu,
  3. rejestracja w Serwisie – wprowadzenie danych do formularza rejestracyjnego zgodnie z rubrykami formularza, niezbędnych do realizacji zamówienia,
  4. zaakceptowanie warunków zakupu oraz udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia,
  5. wybór metody płatności,
  6. złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty,
  7. potwierdzenie zamówienia.
 2. W trakcie składania zamówienia, po dokonaniu wyboru metody płatności, zostanie Użytkownikowi przedstawione podsumowanie zamówienia. Do momentu naciśnięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, Użytkownik może dokonać modyfikacji wprowadzonych danych i zmienić metodę płatności. W tym celu należy kierować się informacjami dostępnymi na stronie.
 3. Po naciśnięciu przez Użytkownika przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, wyświetlone zostanie potwierdzenie zamówienia.

§ 4

 1. Wszelkie płatności w module sprzedaży Serwisu odbywają się przelewem tradycyjnym, przelewem elektronicznym lub za pomocą karty płatniczej, za pośrednictwem serwisu PayU (www.payu.pl). Wykonywanie płatności za pośrednictwem serwisu PayU wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez PayU oraz akceptacji regulaminu serwisu PayU, udostępnionego przez serwis PayU w trakcie realizacji płatności przez Użytkownika. Za treść i warunki regulaminu serwisu PayU odpowiada podmiot prowadzący ten serwis (PayU S.A., 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182).
 2. Ceny produktów oferowanych przez  MAKiS w Module sprzedaży zamieszczonym w Serwisie zawierają podatek VAT.
 3. Wszelkie płatności rozliczane są w walucie polskiej (PLN).
 4. Umowa sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a  MAKiS zostaje zawarta w momencie złożenia przez Użytkownika zamówienia z obowiązkiem zapłaty oraz uiszczenia należnej ceny. Za chwilę zapłaty przyjmuje się otrzymanie przez MTŁ potwierdzenia dokonanej wpłaty pełnej kwoty od serwisu PayU.

§ 5

 1. Użytkownik dokonuje zakupu elektronicznego biletu wstępu, który po dokonaniu płatności zostaje mu niezwłocznie przesłany pocztą elektroniczną pod podany przez Użytkownika adres e-mail. Bilet ma postać pliku PDF, który Użytkownik powinien wydrukować we własnym zakresie oraz wczytać go w bramce wejściowej. Bilet jest biletem imiennym.
 2. Z przyczyn technicznych, związanych z filtrami skrzynki pocztowej Użytkownika, wiadomość z biletem może zostać zakwalifikowana jako SPAM, dlatego też Użytkownik powinien sprawdzić folder SPAM. Jeżeli Użytkownik, mimo dokonania płatności, nie otrzyma biletu w ciągu 1 godziny od momentu złożenia zamówienia z obowiązkiem zapłaty i uiszczenia należnej ceny, należy skontaktować się z  MAKiS pod adresem: .
 3. Użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia zgodności danych umieszczonych na bilecie z danymi zawartymi w złożonym przez niego zamówieniu.
 4. Użytkownik wyraża zgodę na zamieszczenie na zakupionym przez siebie bilecie jego danych osobowych, w postaci imienia i nazwiska.
 5. Bilet nie może być przerabiany i kopiowany.
 6. Bilet nieczytelny, uszkodzony lub zniszczony może zostać uznany za nieważny.
 7. Bilet może zostać wykorzystany tylko jeden raz przez osobę, której imię i nazwisko znajduje się na bilecie.

§ 6

 1. Użytkownikowi zawierającemu umowę poprzez moduł sprzedaży zawarty w Serwisie poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 roku) nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, za wyjątkiem szczególnych okoliczności, o których mowa w § 6 pkt 2 i 3 niniejszego regulaminu.
 2. W przypadku odwołania, zmiany terminu lub miejsca Imprezy,  MAKiS niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Użytkowników poprzez wysłanie wiadomości e-mail.
 3. W celu uzyskania zwrotu pieniędzy w przypadku odwołania, zmiany terminu lub miejsca imprezy, Użytkownik zobowiązany jest do przesłania informacji na adres e-mail: ze wskazaniem użytkownika, numeru zamówienia, nazwy wydarzenia, którego dotyczy bilet. Pieniądze zostaną zwrócone na rachunek, z którego dokonana była płatność, w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania przez  MAKiS od Użytkownika informacji, za pośrednictwem serwisu PayU. W takim przypadku bilet zostanie anulowany.
 4. Niewykorzystane Bilety nie podlegają zwrotowi, ani zamianie na inny termin.
 5. W przypadku niezgodności dostarczonego biletu z dokonanym zamówieniem, Użytkownik winien niezwłocznie, złożyć stosowną reklamację
 6. Reklamację składa się w formie elektronicznej na adres .
 7. Reklamacja powinna zawierać: oznaczenie Użytkownika, numeru zamówienia, wydarzenia, którego dotyczy bilet/zaproszenie i wskazanie niezgodności biletu/zaproszenia z zamówieniem. W przypadku otrzymania zgłoszenia reklamacji  MAKiS będzie się każdorazowo kontaktować z Użytkownikiem w celu rozstrzygnięcia reklamacji i wymiany biletu. W takim przypadku pierwotny bilet zostanie anulowany.

§7

 1. Administratorem danych osobowych jest Miejska Arena Kultury i Sportu Sp. z o.o. (zwane dalej MAKiS) z siedzibą przy ul. Bandurskiego 7,  94-020 Łódź, NIP: 727 274 61 77.
 2. Składając zamówienie, Użytkownik świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane i wykorzystywane w żadnym innym celu.
 3. Jeśli Użytkownik udzieli  MAKiS odrębnej zgody na przetwarzanie i wykorzystanie jego danych osobowych w celach marketingowych i wysyłania informacji handlowych, jego dane (adres e-mail) będą wykorzystywane przez  MAKiS również w celu wysyłania Użytkownikowi informacji handlowych oraz marketingowych. Zgoda Użytkownika może zostać w każdej chwili odwołana.
 4. Dane osobowe umieszczone w bazie danych serwisu http://www.targi.lodz.pl są przetwarzane wyłącznie na jego potrzeby, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania w każdej chwili.
 5. Podane przez Użytkowników informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

§8

 1. MAKiS zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia działania Serwisu celem przeprowadzenia prac konserwacyjnych.
 2. Jeśli w niniejszym Regulaminie inaczej nie postanowiono, korespondencja z Użytkownikiem będzie prowadzona wyłącznie drogą elektroniczną. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za skutki wynikłe z tytułu błędnego podania adresu e-mail. Adres e-mail  MAKiS .
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, jak również wobec umów zawartych na jego podstawie, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.