Aktualne konkursy ofert ogłoszone przez Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka Targowa Sp. z o.o.:


Rada Nadzorcza Międzynarodowych Targów Łódzkich Spółka Targowa Spółka z. o. o., zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.

Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

 Zainteresowani proszeni są o składanie pisemnych ofert w zamkniętych kopertach  z dopiskiem „ Oferta na badanie sprawozdania finansowego spółki” w terminie do dnia 09 listopada 2017 r. do godziny 16:00,        za pośrednictwem poczty / kuriera na adres siedziby: 93-590 Łódź,  al. Politechniki 4 (Hala Expo) lub osobiście   w sekretariacie (pok. 173). Ofertę również można przesłać drogą elektroniczną na adres: do godziny 16.00 dnia 09 listopada 2017r.

Za datę złożenia uważa się datę wpływu oferty do Spółki.

Oferty złożone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

Oczekiwany termin przeprowadzenia badania wraz z przekazaniem opinii i raportu do dnia 30.04.2018r.

Od biegłego rewidenta oczekujemy, w szczególności: zbadania sprawozdania finansowego za rok 2017, zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości oraz normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta, sporządzenia pisemnej opinii oraz raportu z badania sprawozdania.

 

 


Aktualne przetargi ogłoszone przez Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka Targowa Sp. z o.o.:

brak